Consell assessor

Consell assessor

El Museu de Tortosa té com a objectius donar a conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre el patrimoni cultural i fomentar la recerca.

Amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans en els assumptes culturals de la ciutat, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en la sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2013, va aprovar crear el Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de l’Ebre, òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Tortosa.

Funcions:

- Emetre informes, a petició de l’Ajuntament de Tortosa, sobre el funcionament del Museu
- Emetre i formular propostes i suggeriments en relació al funcionament del Museu
- Formular propostes per resoldre els problemes que l’afecten
- Formular propostes per a l’ampliació del fons i del patrimoni museístics i per a la seva divulgació
- Les altres de naturalesa anàloga que li encarregui l’Ajuntament o l’ens gestor del Museu

Membres que el composen:

El  president:
Sr. Enric Roig Montagut, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa

Els vocals:
Sra. Joséphine Matamoros, curadora, crítica i historiadora de l'art
Sra. Victòria Almuni Balada, historiadora de l'art
Sra. Carme Clemente Martínez, llicenciada en Belles Arts per la UB
Sra. Núria Gil Duran, historiadora de l'art
Sr. Jordi Diloli Fons, professor d’història de la URV
Sr. Miquel Estrampes Blanch, arxiver municipal
Sr. Antonio José López Daufí, arquitecte
Sr. Josep Lluís Ginovart, arquitecte
Sr. Joan Matínez Tomàs, arqueòleg
Sr. Joan Hilari Muñoz Sebastià, historiador

 

La cap del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, que actuarà a la vegada de secretària del Consell.
 

 
 
 

Primera reunió del Consell Assessor

El dilluns 30 de setembre de 2013,  a les 18h, es va reunir, per primera vegada, el Consell Assessor del Museu de Tortosa. Hi van assistir l'alcalde de la ciutat Sr. Ferran Bel, el regidor de cultura com a president del Consell, la directora del Museu com a secretària i vuit dels deu vocals que hi forment part.

 
La reunió va ser de caràcter ordinari amb el següent ordre del dia: presentar el Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre, donar compte del primer any de funcionament, i informar sobre les actuacions de 2014 i els objectius a assolir.

En el torn obert de paraules, els membres del Consell van fer importants aportacions que es tindran en compte a l'hora de decidir les actuacions que es duran a terme al 2014.